ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
56880 Customer service បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
56877 Customer service and Cashier បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
56876 Customer service បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
56680 Accountant បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
56666 Teller បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
56665 រដ្ឋបាល បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
56664 Teller បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
56663 Seller មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
56618 Teller មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
56486 Teller មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
56485 Teller មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
56484 Teller បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
56483 Teller បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
56481 Seller មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
56460 Teller បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
56458 Teller មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
56457 Teller បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
56456 Teller មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
56456 Teller មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
56454 Teller មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ