ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
58655 Admin, Accountant បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
58654 Accountant, Teller បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
58654 Accountant, Teller បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
58547 Teller បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
58517 រដ្ឋបាល បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
58509 Customer service បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
58504 teller, Admin បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
58503 ពេទ្យ បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
58454 គ្រូបង្រៀនអង់គ្លេស បរិញ្ញាប័ត្ររង បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
58427 មន្រីឥនទាន វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
57979 រដ្ឋបាល, English Teacher បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
57977 រដ្ឋបាល បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
57861 រដ្ឋបាល បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
57701 រដ្ឋបាល បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
57538 Customer service បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
57535 Customer service បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
57534 Customer service បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
57498 Customer service បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
57498 Customer service បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ
57367 Service Staff បរិញ្ញាប័ត្រ បន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញ