ព័ត៌មានសកម្មភាព

សិក្ខាសាលាស្តីអំពី«ការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិចូលទីផ្សារការងារ


កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តស្វាយរៀង នៃទីភ្នាក់​ងារជា​តិមុខរបរ​ និងការងារ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយក្រោមប្រធានបទៈ «ការត្រៀមលក្ខណៈ​ស​ម្បត្តិឈានចូលទីផ្សារការងារធ្វើ »នៅសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាល ក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយពីទីផ្សារការងារទៅដល់សា​ធារ​ណជនទូទៅ និងនិសិ្សតឲ្យបានដឹងមុន និងអាចត្រៀមខ្លួនបានល្អក្នុងការរៀបចំទទួលការងារធ្វើ។ក្នុងសិក្ខាសាលានោះ មានអ្នកចូលរួម៣០នាក់ ក្នុងនោះស្រីមានចំនួន ១៤នាក់ នឹងត្រូវបញ្ច​ប់ការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះឱ្យទទួលបាននូវ៖ - បទពិ​សោ​ធន៍ល្អៗ សម្រាប់និស្សិតឱ្យចេះពីការរៀបចំខ្លួនមុន និងក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សា - ស្វែង​យល់អំ​ពីការរៀបចំផែនការអាជីព និងរបៀបក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញ - គោលការណ៌គ្រឹះ​សំ​ខាន់ៗ ដើម្បីរៀបចំផែនការឱ្យទទួលបានជោគជ័យ - ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗ ពីការអ​ភិវឌ្ឍខ្លួនឱ្យប្រសើរឡើង - យល់ដឹងពីគោលការណ៌ និងបែបបទនៃការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន - គ​ន្លឹះ​​សំខាន់ៗសម្រាប់ធ្វើការរៀបចំគោលដៅអនាគត។ សិក្ខាសាលានេះ​បានផ្តល់នូវធន​ធានគំ​និ​តជា​មូលដ្ឋានដ៏ចាំបាច់ដល់និសិ្សត ក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីចាប់យកជំនាញរប​ស់ខ្លួនឱ្យត្រូវនឹងទីផ្សារការងារប្រកបដោយជំនាញ គុណភាព គុណតម្លៃ និងការអភិវឌ្ឍខ្លួន ដើ​ម្បីធ្វើការស្វែងយល់ពីខ្លួនឯង ក្នុងការរៀបចំផែនការអាជីពឱ្យបានល្អសមរម្យទៅតា​មតម្រូវកា​រជំនាញ ឆ្លើយតបឱ្យទាន់ពេលទៅនឹងកាលានុវត្តភាពសង្គម គឺពិតជារឿងមួយដ៏សំខាន់ណា​ស់​សម្រាប់និសិ្សតនាពេលអនាគត។

By NEA, Nov 16, 2017 10:11 pm
ព័ត៌មានសកម្មភាពផ្សេងទៀត