ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មតាមវិស័យ

Reward Club (20) ភ្នំពេញ(20)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 28 /02/2019
Tour Leader (5) ភ្នំពេញ(5)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 28 /02/2019
Bus Driver (10) ភ្នំពេញ(10)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 28 /02/2019
VIP Service (30) ភ្នំពេញ(30)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 28 /02/2019
Chinese Teacher (10) ភ្នំពេញ(10)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 28 /02/2019
English Teacher (10) ភ្នំពេញ(10)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 28 /02/2019
Housekeeping Intern (40) ភ្នំពេញ(40)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 28 /02/2019
Admin & HR Intern (20) ភ្នំពេញ(20)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 28 /02/2019

ព័ត៌មានថ្មីៗ
សកម្មភាព
  • មកដល់ទៀតហើយ! ឱកាសការងារចំនួន៧២៣កន្លែង នៅក្នុងវេទិកា...
    2019-02-12 08:42:51

    ឱកាសការងារ ចំនួន៧២៣ កន្លែងបន្ថែមទៀតហើយ កំពុងរង់ចាំ សិស្ស-និស្សិត ដែលកំពុងស្វែងរកការងារ និងចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី ពីក្រុមហ៊ុ ចំនួន១០ សម្រាប់វេទិកាការងារ នាថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩នេះ រួមមាន៖ ក្រុមហ៊ុន ALPHA GOLD FUTURES, ELT,មហានគរ, PassApp, BROWN, ម៉ាស្ទ័រ ស៊ុគីស៊ុប, MAJOR CINEPLEX, HUAWEI, PARK Café, និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុbamboo ដែលក្រុមហ៊ុនទាំង១០នេះ នឹងមានវត្...

    ផ្សេងទៀត
  • មកដល់ទៀតហើយ! ឱកាសការងារចំនួន៧២៣កន្លែង នៅក្នុងវេទិកា...
    2019-02-12 08:36:02

    ឱកាសការងារ ចំនួន៧២៣ កន្លែងបន្ថែមទៀតហើយ កំពុងរង់ចាំ សិស្ស-និស្សិត ដែលកំពុងស្វែងរកការងារ និងចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី ពីក្រុមហ៊ុ ចំនួន១០ សម្រាប់វេទិកាការងារ នាថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩នេះ រួមមាន៖ ក្រុមហ៊ុន ALPHA GOLD FUTURES, ELT,មហានគរ, PassApp, BROWN, ម៉ាស្ទ័រ ស៊ុគីស៊ុប, MAJOR CINEPLEX, HUAWEI, PARK Café, និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុbamboo ដែលក្រុមហ៊ុនទាំង១០នេះ នឹងមានវត្...

    ផ្សេងទៀត
  • NEA ប្តេជ្ញានាំយកឱកាសការងារកាន់តែច្រើនឲ្យខិតជិតប្រជ...
    2018-12-14 12:25:27

    (ភ្នំពេញ)៖ ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ(NEA) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ និងលើកផែនការការងារឆ្នាំ២០១៩របស់ខ្លួន នាថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨នេះ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ហុង ជឿន ប្រធានទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារ។

    “ស្នាមញញឹមរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់បន្ទាប់ពីគា...

    ផ្សេងទៀត