ទីកន្លែងសម្ភាស

បន្ទប់សម្ភាសការងារគឺជាសេវាកម្មមួយក្នុងចំណោមសេវាកម្មជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារផ្តល់ជូនដល់ អតិថិជនរបស់ខ្លួន ដោយក្នុងអតិថិជននឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចខាងក្រោម៖

  • តើសម្ភាសការងារជាអ្វី?
  • ទម្រង់នៃការសម្ភាសការងារ
  • ការរៀបចំមុនពេលសម្ភាសការងារ
  • លំហូរនៃការសម្ភាសការងារ

ចាប់អារម្មណ៍ចង់ទទួលបានសេវានេះ! សូមទំនាក់ទំនងៈ ០៧៧ ២៣២ ៣៧៨ /០១៦ ៧៨៦ ៦៥៥

Softskill