ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារប្រមូលផ្តុំនូវរាល់ឯកសារគតិយុត្តដែលមានជាធរមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ បណ្តុំឯកសារទាំងនោះរួមមាន៖ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ, ព្រះរាជក្រម, អនុក្រឹត្យ, ប្រកាស, សារាចរ, សេចក្តីជូនដំណឹង, គោលនយោបាយជាតិនានាដែលដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល។ បណ្តុំឯកសារទាំងនោះរៀបចំឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការស្រាវជ្រាវរបស់សាធារណជនទូទៅ និងអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់បាន។

ចំណងជើង Type ឈ្មោះក្រសួង ថ្ងៃខែបង្កើតច្បាប់ Download
សេចក្តីជួនដំណឹងពីការចុះធ្វើអធិការកិច្ច

សេចក្តីជូនដំណឹង

បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម

2009-08-25 Khmer
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសេចក្តី​ប្រកាសជូនដំណឹងអំពីចលនាបុគ្គលិក (កម្មករ និយោជិត) ១៩៩៧

សេចក្តីជូនដំណឹង

បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម

2000-12-28 Khmer
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីនីតិវិធីបង់វិភាគទាន

សេចក្តីជូនដំណឹង

បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម

2014-12-22 Khmer
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចុះ​បញ្ជីការអង្គការវិជ្ជាជីវៈ និងការបញ្ជាក់ភាពជាតំណាងរបស់អង្គការវិជ្ជាជីវៈនៃកម្មករនិយោជិត ១៩៩៧

សេចក្តីជូនដំណឹង

បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម

2002-09-26 Khmer