សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការជ្រើសរើសសិក្ខាកាមឲ្យចូលរៀន ជំនាញវិជ្ជាជីវៈរយៈពេលខ្លី ដោយឥតបង់ថ្លៃ


ក្រោមថវិកាកម្មវិធី ការអភិវឌ្ឍន៍ ការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចកេទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ឆ្នាំ២០១៦ សិក្សាដោយឥតបង់ថ្លៃ រយៈពេល ៤ខែ មានជំនាញដូចខាងក្រោម៖

ចំនួនសិក្ខាកាមមានកំណត់ សូមប្រញាប់រួសរាន់ មកទទួលពាក្យ និងដាក់ពាក្យ។ សូមអរគុណ
សេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងទៀត