សេចក្ដីជូនដំណឹង

ឱកាសការងារក្នុងមុខតំណែង Radio Producer នៅក្រុមហ៊ុន BBC Media Action ។


លោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យក្នុងមុខតំណែងណាមួយដូចបង្ហាញជូននេះ សូមទាក់ទងមកទូរសព្ទលេខ ០១៦ ៧៨៦ ៦៥៥ ឬ ០២៣ ៩៩៧ ៤៣៥ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ។

ផុតកំណត់ទទួលពាក្យត្រឹមថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦។
សេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងទៀត