សេចក្ដីជូនដំណឹង

ឱកាសការងារក្នុងមុខតំណែងផ្នែកលក់ នៅក្រុមហ៊ុន Hong Huot Co., Ltd ។


លោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យក្នុងមុខតំណែងណាមួយដូចបង្ហាញជូននេះ សូមទាក់ទងមកទូរសព្ទលេខ ០១៦ ៧៨៦ ៦៥៥ ឬ ០៧៧ ៤៣៨ ៣៣៨ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ។

ផុតកំណត់ទទួលពាក្យត្រឹមថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦។
សេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងទៀត