សេចក្ដីជូនដំណឹង

នៅសល់រយៈពេល ២ថ្ងៃទៀតទេ! កម្មវិធីវេទិកាការងារនឹងមកដល់!


តើអ្នកបានត្រៀម CV សម្រាប់ការសម្ភាសការងារជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុនទំាង ៣ ហើយឬនៅ? ជួបគ្នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នំា២០១៦ វេលាម៉ោង ១ៈ០០រសៀល

សួរព័ត៌មានបន្ថែមៈ ០១៦ ៧៨៦ ៦៥៥/ ០៧៧ ២៣២ ៣៧៨ ។
សេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងទៀត