សេចក្ដីជូនដំណឹង

ឱកាសការងារ! ក្រុមហ៊ុន China Duty Free Group


ក្រុមហ៊ុន China Duty Free Group ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ៣០២ នាក់ ដើម្បីបម្រើការក្នុង ៣២ មុខតំណែង ដូចមានបង្ហាញជូនខាងក្រោម។ ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញតាមទូរសព្ទលេខ៖ ០១៦ ៧៨៦ ៦៥៥ ឬ ០២៣ ៦៣៣ ៦០០២ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។

ផុតកំណត់ជ្រើសរើសត្រឹម៖ ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងទៀត