សេចក្ដីជូនដំណឹង

ស្តីពីការប្រឡងជ្រេីសរេីសបេក្ខជនឲ្យចូលបម្រេីការងារជាមន្ត្រីរាជការក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងយុត្តិធម៌សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦ ។


បេក្ខជន-បេក្ខនារី មានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមទាក់ទងទងយកសំណុំបែបបទនៃការចុះឈ្មោះប្រឡង និងទៅដាក់ពាក្យនៅនាយកដ្ឋានកិច្ចការបុគ្គលិក ក្រសួងយុត្តិធម៌ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ រហូតដល់ថ្ងៃ ១២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ។

ក្រសួងយុត្តិធម៌
សេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងទៀត