សេចក្ដីជូនដំណឹង

វេទិកានិយាយពី ភាពជាអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្ម


- ថ្ងៃទី៦-៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ - នៅវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រិនភាពកម្ពុជា-ឥណ្ឌា - ម៉ោង ៧ៈ០០ នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០ នាទីរសៀល - ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង៖ ០១៧ ៣៤៣ ៤០០ ឬ ០៩៩ ៧៧៧ ៥៥៤។

សេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងទៀត