សេចក្ដីជូនដំណឹង

បុរី ប៉េង ហួត ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ជាច្រើននាក់ និងច្រើនមុខតំណែង៖


ផុតកំណត់ៈ 30/06/2016 ចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើ CV & Cover Letter មកកាន់ Email : jc_pp@nea.gov.kh

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងៈ ០១៦ ៧៨៦ ៦៥៥, ០៧៧ ២៣២ ៣៧៨
សេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងទៀត