សេចក្ដីជូនដំណឹង

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិករាប់ពាន់កន្លែងកំពុងរងចាំនាក់


ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិករាប់ពាន់កន្លែងកំពុងរងចាំនាក់❗️ ចុះឈ្មោះនៅ NEA ថ្ងៃនេះ នឹងទទួលបានាដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន 5,464 កន្លែង និងអ្នកស្វែងរកការងារចំនួន 33,666 នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី20 មិថុនា 2016។ ✳️សូមប្រញាប់ទាក់ទងមកមជ្ឈមណ្ឌលការងារ ដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារដ៍ច្រើននេះ តាមរយៈលេខ៖ 077 232378/016 786655

គេហទំព័រៈ www.nea.gov.kh
សេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងទៀត