សេចក្ដីជូនដំណឹង

នៅថ្ងៃទី២៥ កក្កដា ២០១៦ NEA មានដំណឹងជ្រេីសរើសបុគ្គលិកចំនួន #4,504 កន្លែង និងអ្នកស្វែងរកការងារចំនួន #34,267 នាក់។


✳️ដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារដ៍ច្រើននេះ សូមប្រញាប់ទាក់ទងមកលេខ៖ 077 232378/016 786655

គេហទំព័រៈ www.nea.gov.kh
សេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងទៀត