សេចក្ដីជូនដំណឹង

ក្រុមហ៊ុន ‪#‎PARKSON‬ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ជាច្រើននាក់ និងច្រើនមុខតំណែងដូចសេចក្តីប្រកាសខាងក្រោម ។


+ ចាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើ CV មកកាន់អ៊ីមែល jc_pp@nea.gov.kh ឬ ទំនាក់ទំនងលេខៈ 077 232 378/ 016 786 655

www.nea.gov.kh
សេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងទៀត