សេចក្ដីជូនដំណឹង

សាលាអន្តរជាតិអាប៊ែនឌែនឡៃ (កម្ពុជា) ត្រូវការជ្រើសរើស គ្រូជំនួយ (Teacher Assistant) ចំនួន ២០នាក់


+ ចាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើ CV មកកាន់អ៊ីមែល jc_pp@nea.gov.kh ឬ ទំនាក់ទំនងលេខៈ 077 232 378/ 016 786 655

www.nea.gov.kh
សេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងទៀត