សេចក្ដីជូនដំណឹង

✳️តើអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើមែនទេ? ✳️តើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកកំពុងជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម?


សូមទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងារនៃNEA នៅតាមបណ្តាលខេត្ត-ក្រុង ទាំង ៩ នេះ។

គេហទំព័រៈ www.nea.gov.kh ទំនាក់ទំនងៈ 077 232378/016 786655
សេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងទៀត